4 ადგილი, სადაც მამაკაცების დეფიციტია და ქალები მამაკაცებს ეხვეწებიან!

მსოფ­ლი­ო­ში ბევ­რი ად­გი­ლი არ­სე­ბობს, სა­დაც კა­ცე­ბის დე­ფი­ცი­ტია. ამ სტა­ტი­ა­ში მა­მა­კა­ცე­ბი შე­ი­ტყო­ბენ, სად უნდა გა­ემ­გზავ­რონ ქა­ლე­ბის სა­ძი­ებ­ლად, რომ­ლე­ბიც მა­მა­კა­ცე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბას უჩი­ვი­ან.

ბრა­ზი­ლი­უ­რი ქალ­თა კო­მუ­ნა ნო­ი­ვა დუ კორ­დე­ი­რუ (ბრა­ზი­ლია)

ამ კო­მუ­ნა­ში 600 ბრა­ზი­ლი­ე­ლი 20-დან 35 წლამ­დე ქა­ლია. მათი არ­სე­ბო­ბის წყა­რო მი­წათ­მოქ­მე­დე­ბაა. ბევრ ქალს ჰყავს ქმარ-შვი­ლი, მაგ­რამ ისი­ნი იძუ­ლე­ბუ­ლი არი­ან სხვა ქა­ლა­ქებ­ში იმუ­შა­ონ და მხო­ლოდ უქ­მე­ებ­ზე ნა­ხონ ერ­თმა­ნე­თი. ერთი წლის წინ ამ კო­მუ­ნის წევ­რებ­მა მსოფ­ლი­ოს მა­მა­კა­ცებს მი­მარ­თეს და შეს­თა­ვა­ზეს მათ­თან სა­ცხოვ­რებ­ლად ჩას­ვლა. ქა­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი მი­ზა­ნი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი და ქორ­წი­ნე­ბაა.

ბუ­და­პეშ­ტი (უნ­გრე­თი)

ქა­ლაქ­ში ქალ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა მო­სახ­ლე­ო­ბის 53 პრო­ცენტს შე­ად­გენს.

სამ­ხრეთ მა­რი­ა­ნის კუნ­ძუ­ლე­ბი (წყნა­რი ოკე­ა­ნე)

აქ მხო­ლოდ 756 მა­მა­კა­ცი და 1 000 ქალი ცხოვ­რობს. ამას­თან, მათი ასა­კი 18-დან 64 წლამ­დეა.

ტუ­ა­რე­გე­ბი (ნი­გე­რია, მალი, ალ­ჟი­რი, ლი­ბია)
ტუ­ა­რე­გებს გა­უ­თხო­ვა­რი ქა­ლე­ბის­თვის სრუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა აქვთ. არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, ის გა­შო­რე­ბუ­ლია მე­უღ­ლეს, ქვრი­ვია თუ სა­ერ­თოდ არ შე­უღ­ლე­ბუ­ლა. რაც უფრო მეტი საყ­ვა­რე­ლი ჰყავს ქალს, მით უფრო მა­ღა­ლია მისი რე­პუ­ტა­ცია. აქ ქა­ლე­ბის გა­თხო­ვე­ბა მათი ნე­ბარ­თვის გა­რე­შე და­უშ­ვე­ბე­ლია.

წყარო: ambebi.ge/

You may also like...